Arbeidsvoorwaarden

Goed werkgeverschap houdt voor INNO in dat medewerkers weten welke spelregels er gelden rond hun dienstbetrekking. Waar heb je recht op? Wat zijn je verplichtingen? In twee documenten zijn deze spelregels vastgelegd: de cao en het bedrijfsreglement.

CAO
Een cao (collectieve arbeidsovereenkomst) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd. Bijvoorbeeld over loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn of pensioen. Een cao wordt afgesloten tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en mag nooit in strijd zijn met de wet.

Voor INNO geldt de cao voor metalektro, die is vastgelegd in de Raad voor Overleg in de Metalektro (ROM). In de ROM is van werkgeverszijde de Vereniging FME-CWM vertegenwoordigd, en van werknemerszijde FNV Metaal, CNV Vakmensen, De Unie en VHP2. Voor het inkijken/opvragen van de cao en voor actuele informatie rond de arbeidsvoorwaarden, kun je kijken op romcao.nl

Bedrijfsreglement
Aanvullend op de cao hanteert INNO-Metaal een eigen bedrijfsreglement. Daarin zijn enkele rechten en plichten nader uitgewerkt. Iedereen die bij INNO komt werken krijgt dit reglement ter beschikking gesteld. Bij indiensttreding wordt het persoonlijk doorgenomen met de betrokkene.